2016 m. gegužės 30 d., pirmadienis

Sutartis su statybų vadovu (pavyzdys)

Kadangi daug kas klausia ir prašo atsiųsti kaip atrodo sutartis su statybų vadovu ar tech. prižiūrėtoju, tai patalpinu vieną variantą kopijai. Pravers matyt. Jeigu turite kas tobulesnį, tai galit komentaruose patalpinti ar atsiųskit man - patalpinsiu ir kitokią versija. Labai dažnai prašo atsiųsti el.paštu, tai patogiau bus ją tiesiog rasti viešai prieinamą.

 
PASLAUGŲ TEIKIMO
S U T A R T I S
DATA.
Vilnius
 
Vardas Pavardė asmens kodas, toliau vadinamas Klientu, viena šalis ir statybos darbų vadovas Vardas Pavardė a.k. XXXXXXXXXXX (Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos kvalifikacijos atestato Nr.XXXXX), toliau vadinamas Paslaugų teikėjas, kita šalis sudarė šią sutartį:
 
1.  Sutarties objektas

 
Objekto pavadinimas, adresas, savininkas, statybos leidimo numeris ir išdavimo data (toliau – Objektas), Miestas statybos darbų pobūdis funkcijų vykdymas, nurodymų, konsultacijų, susijusių su šiais statybos darbais Objekte, teikimas Klientui, rangovams, konstruktoriui, kitiems statybos dalyviams, Objekto statybos darbų žurnalo pildymas, darbų priėmimo perdavimo aktų, kitų statybos darbams vykdyti reikalingų dokumentų ir statybos užbaigimo akto pasirašymas, kitų statinio statybos techninės priežiūros vadovo funkcijų numatytų teisės aktuose ir normatyviniuose statybos dokumentuose Objekte vykdymas  (toliau – Paslaugos).

 2.    Sutarties šalių įsipareigojimai ir terminai

2.1 Paslaugų teikėjas įsipareigoja:

2.1.1. Teisės aktų ir normatyvinių statybos dokumentų nustatyta tvarka teikti šios sutarties 1 punkte nurodytas Paslaugas iki statybos darbų pabaigimo ir (ar) statybos darbų užbaigimo akto išdavimo dienos.

2.1.2. Klientui pareikalavus, šalių sutartu terminu, pateikti visą su paslaugomis, susijusią dokumentaciją, brėžinius.

2.2. Klientas įsipareigoja:

2.2.1. Šalių sutartais terminais, pateikti visą Paslaugoms atlikti reikalingą teisinę ir techninę dokumentaciją (Disponavimo Objektu dokumentus; Objekto pavadinimas, adresas, miestas, rekonstravimo projektą, jo pakeitimus, brėžinius ir kt. dokumentus).

2.2.2. Informuoti Paslaugų teikėją apie statybos darbų sustabdymą ir sustabdymo panaikinimą, per 2 darbo dienas nuo atitinkamo sprendimo priėmimo dienos.

2.2.3. Šios sutarties 3 punkte nurodyta tvarka ir terminais apmokėti Paslaugų teikėjui už Paslaugų teikimą.
                                                                                                                                        

3.   Sutarties kaina, atsiskaitymo tvarka ir terminai

 
3.1. Sutarties kaina 00 Lt. ( suma žodžiais)

 
4. Šalių atsakomybė.
 
4.1 Vykdydamos šią sutartį, šalys vadovaujasi šalių tarpusavio bendradarbiavimo principais, teisės aktų ir normatyvinių statybos dokumentų reikalavimais.

4.2. Klientas atsako už Paslaugų teikėjui pateiktų dokumentų teisėtumą ir pagrįstumą.

4.3. Paslaugų teikėjas atsako už Objekte atliktų statybos darbų atitikimą projektui, jų normatyvinę kokybę, suteiktų Paslaugų teisėtumą, pagrįstumą, atitiktį teisės aktų ir normatyvinių statybos dokumentų reikalavimams.
 

5. Force majoure aplinkybės

           5.1 Šios sutarties šalys atleidžiamos nuo nuostolių atlyginimo dėl uždelsimo, dalinio ar visiško sutarties nevykdymo, jei tai įvyko dėl nepaprasto įvykio, kuriam tomis sąlygomis nebuvo galima užkirsti kelio (nenugalimos jėgos arba “force majoure” aplinkybės), tokių kaip šalies veiklai turinčių įtakos valdžios ar valdymo organų, savivaldybių ar apskričių sprendimai, politiniai neramumai, paskelbti ir nepaskelbti streikai, karai, kitokie ginkluoti susidūrimai, gaisrai, potvyniai, kitos stichinės nelaimės, kiti ypatingi įvykiai, kilę sutartį pasirašius, kurių šalis negalėjo numatyti, nei protingomis priemonėmis išvengti, nei kontroliuoti.

6. Baigiamosios nuostatos

 6.1 Visi šios sutarties priedai, pakeitimai, papildymai turi tokią pačią galią, jeigu jie padaryti raštu ir pasirašyti abiejų šalių arba jų įgaliotų atstovų.

6.2. Šalių ginčai sprendžiami derybų būdu, šalims nepavykus jų išspręsti pačioms – ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

 
Sutartis sudaryta dviem egzemplioriais, po vieną kiekvienai šaliai, abu egzemplioriai turi vienodą galią.

  
7. Šalių rekvizitai:
 

Paslaugų teikėjas:                                                                   Klientas:
                                                                                                                     
Vardas Pavarė                                                                            Vardas Pavardė
 
xxx g. x, Vilnius                                                                        Adresas   
 
A/k.  xxxxxxxxx                                                                        A/k……………………………….                            

 
___________________________________                      __________________________________

             (parašas)                                                                                                 (parašas)
 

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą